Инструкция за работа с климатик

Инструкции за работа:
Не оставяйте малки деца да боравят с климатика без надзор.
При повреда на захранващия кабел Вие трябва да уведомите сервиза или упълномощеното квалифицирано лице, за да отстрани аварията.
!!!!!
За монофазни машини захранващото напрежение трябва да е в границите :от 210 до 240V,50Hz/60Hz. Ако захранващото напрежение е извън тези граници климатика не трябва да се използва.

Не поставяйте нищо върху външното тяло!
Не поставяйте пръст във входящия и изходящия въздушен отвор на климатика когато той работи, защото може да се нараните.
Проветрявайте периодично помещението, особено ако в стаята работи газов уред.
Не включвайте и не изключвайте климатика директно от контакта, освен ако това не е необходимо.
Не оставяйте климатика изключен от напрежението за дълго време.
Не свързвайте заземяващия кабел за газопровода или за водопровода.
Вместо предпазителя не използвайте тел или други подръчни материали.
При аномалии в работата на климатика го спрете, изключете го от захранващата мрежа и се обадете в сервиза. Не поставяйте климатика на места където може да има изтичане на газ.
Не поставяйте климатика на места където въздушната струя ще попада директно върху растения и животни. Може да ги увредите.
Обадете се на сервиза за профилактика. Пропускането на профилактика може да доведе до проблеми.
Изключете климатика, извадете захранващия кабел, уверете се, че вентилатора е спрял преди да го почистите.
При преместване и инсталиране на климатика на друго място се обадете на оторизираните лица или в сервиз.

Последни статии
© 2015 Всички права запазени